Místní sdružení

 Je základním článkem ODS tvořeným nejméně třemi členy.

Místní sdružení vzniká usnesením místního sněmu o vytvoření místního sdružení a schválením licence výkonnou radou

Vznik a zánik místního sdružení konstatuje oblastní rada.

Místní sněm

Je hejvyšším orgánem mistního sdružení, který je složen ze všech členů místnmího sdružení a schází se 1x do roka (dle potřeby častěji).

Místní rada

Má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy a schází se 1x za tři měsíce (dle potřeby častěji)

Složení: předseda, místopředseda, (místopředsedové), pokladník a případně další členové volení místním sněmem